Back To Top

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

TAT CARPET SANAYİ VE TİCARET A.Ş
6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA "ÇALIŞAN" KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Biz, TAT CARPET SANAYİ VE TİCARET A.Ş (“Şirket”); hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek ve bazı işlemelere ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Çalışan Aydınlatma Metni’ni hazırladık. KVKK 5/2-a bendinde kişisel verilerin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işleneceği amaçla bağlantılı ve sınırlı ,ölçülü olmak kaydıyla işlenmesi zorunlu kılınmıştır.İşçi-işveren ilişkisinde ,işverenin çalışana ait özlük dosyası tutması iş kanunu veya sosyal güvenlik kanunlarından kaynaklandığı ve zorunlu olduğundan aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
• Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
• Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
• İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TAT CARPET SANAYİ VE TİCARET A.Ş (“Şirket” veya “TAT CARPET”) tarafından, detayları TAT CARPET Çalışan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtildiği üzere, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
TAT CARPET’ın, 6698 Sayılı Kanun uyarınca İrtibat Kişisi VERBİS sisteminde kayıtlı kişidir.
E-posta adresi: [email protected] Telefon: 0342 337 40 40
HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Verisi Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğduğu Ülke, Doğduğu Şehir, Cinsiyet, Medeni Durum, Milliyet, Nüfus Cüzdanı Sureti İletişim Verisi Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta Adresi, Finansal Veri Finansal Ve Maaş Detayları, Bordrolar, Prim Hak Edişleri, Prim Tutarları, İcra Takip Dosyalarına İlişkin Dosya Ve Borç Bilgileri, Banka Hesap Cüzdanı, Asgari Geçim İndirimi Bilgisi, Özel Nitelikli Kişisel Veri Adli Sicil Kaydı, Sakatlık Durumu/Tanımı/Yüzdesi, Sağlık Verisi, Kan Grubu, Sağlık Raporları, İşbaşı Sağlık Raporu, Akciğer Grafisi, İşitme Testi, Göz Testi, İşyeri Hekiminin İmzalattığı İşe Giriş Ve Periyodik Muayene Formları, Sağlık Ve Doğum İzni Bilgileri, Sigara Kullanımı Eğitim Verisi Öğrenim Durumu, Sertifika Ve Diploma Bilgileri, Eğitim Bilgileriniz (Okul İsmi, Dönem Bilgisi, Mezuniyet Ortalaması), Yabancı Dil Bilgileri, CV, Katıldığınız Seminer Ve Kurslar ,Eğitim Ve Beceriler, Bilgisayar Bilgisi, İmzalı Eğitim Katılım Formu İş Deneyimi Verisi Toplam Tecrübesi, Çalışma Durumu Ve Unvanı, İş Deneyimleri (Firma İsimleri, Çalışmış Olduğu Dönemler, İş Tanımı) Pozisyon Adı, Departmanı Ve Birimi, Unvanı, İşe Giriş-Çıkış Tarihleri, Sigorta Giriş/Emeklilik, Sosyal Güvenlik No, Seyahat Durumu, Kıdem Tazminatı Baz Tarih, Kıdem Tazminatı İlave Gün İzin verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon Görsel ve İşitsel Veri Gerçek Kişiye Ait Fotoğraf, Kamera Kayıtları Aile yakını verisi Nüfus Kayıt Örneği (eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, telefon numarası),yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası Diğer Askerlik durumu, Askerlikten muaf nedeni, ehliyet sureti, maaş beklentisi, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV’sine (özgeçmişine) eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları, stajyer durumu, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış PDKS, , Aylık Toplam Mesai Bilgisi, KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Şirket ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması ve İşçi-işveren ilişkisinde ,işverenin çalışana ait özlük dosyası tutması iş kanunu veya sosyal güvenlik kanunlarından kaynaklandığı ve zorunlu olduğundan 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında,
• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında,
• Şirketimizle iş ilişkisinde olan kişi ve kuruluşların hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
• Şirketimizin ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi,
• Şirketimizde çalışanların işe başlama ve özlük süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
• Şirketimizde çalışanların fırsat eşitliğini sağlamak maksadıyla,
• Şirketimiz bünyesinde yapılabilecek usulsüz işlemleri engellemek maksadıyla,
• Şirketimizin kurumsal ve ticari işlemlerinin yürütülmesi maksadıyla,
Çalışan kişisel verisi işlenebilecektir.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen durumlarda özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza vermektesiniz.
Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;
• Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş, başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve departmanlar arasında paylaşılmaktadır ve yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
• Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Şirket ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ? Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimiz, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Sağlık Bakanlığı gibi ilgili kamu otoritelerine, bankalara, sigorta şirketlerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tübitak gibi proje yürütülen ilgili kamu ve özel kurum ve kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde TAT CARPET’da yer alan TAT CARPET Çalışan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ve iş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde ve TAT CARPET Çalışan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TAT CARPET SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İletişim Linki: http://www.tatcarpet.com
Adres: 2. Organize San. Bölgesi 83204 Nolu Cadde No:11, 27600 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİ
Şirketimiz tarafından, TAT CARPET Çalışan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini onaylıyor musunuz? Tarih: ..…/..…/ 2020 0 Okudum, anladım, Kişisel Verilerimin Yasal Çerçevede İşlenmesine Açık Rıza Gösteriyorum. 0 Okudum, anladım, Kişisel Verilerimin Yasal Çerçevede İşlenmesini İstemiyorum.